Mahishasura Mardini Stotram

Mahishasur Mardini Stotram lyrics in hindi अयि गिरि नन्दिनी नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते | गिरिवर विन्ध्यशिरोधिनिवासिनी विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते || भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते | जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते …

Read moreMahishasura Mardini Stotram